MENU

Články

POPLATEK ZA VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Jak už bývá zvykem, nový rok sebou přináší mnoho změn. Pojďme se společně podívat na jednu, kterou jste možná zaznamenali, a sice zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Z nynější částky 1000 Kč vzrostl o 100%, čili na 2000 Kč. Poslední takový nárůst jsme mohli zaznamenat v roce 2012, kdy se z původní částky 500 Kč, zvýšil na 1000 Kč. Tento vklad je nejčastěji spojován se změnou vlastnického práva, čili například převodem nemovitostí z důvodu koupě. Zvýší se však rovněž poplatek za vklad při zápisu změny zástavního práva a v řadě dalších práv.

O co přesně jde?

Vkladem do katastru nemovitostí se zapisují na základě návrhu vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv:

vlastnické právo, právo stavby, věcné břemeno, zástavní právo, budoucí zástavní právo, podzástavní právo, předkupní právo, budoucí výměnek, přídatné spoluvlastnictví, správa svěřeneckého fondu, výhrada vlastnického práva, výhrada práva zpětné koupě, výhrada práva zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada práva lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka, pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám.

Proč se poplatek za vklad zvýšil?

Důvodů je samozřejmě hned několik. Nejčastěji opakovanými je snaha alespoň částečně pokrýt inflaci a administrativní zátěž. V porovnání s ostatními zeměmi, kde patříme mezi země s nejnižšími poplatky za vklad do katastru nemovitostí, se tak stal důvodem jeho navýšení a snahou lepit státní rozpočet. Místo toho, abychom na jeho výši byli pyšni a měli možnost platit státu pouze za služby, které skutečně pokrývají. Všechny tyto důvody zřejmě stály za tím, že ministerstvo financí podalo v tichosti návrh na jeho navýšení.

Skutečně inflace?

Pokud se podíváme na inflaci trochu blíže, zjistíme že od posledního 100% navýšení poplatku z roku 2012 nebyla více než dvojnásobná. Ceny samozřejmě stoupají, ale maximálně o desetinu, proto i kdyby byla snaha ze strany ministerstva pokrýt ji celou, bylo by zdražení maximálně o 200 Kč.

A jak je to blíže s administrativní zátěží?

Co se týká vyšších administrativních nákladů, vykládá jej ministerstvo zemědělství takto: „Došlo k významnému navýšení nákladů, které souvisí se zasíláním oznámení majitelům nemovitostí. Od roku 2014, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník, je o změnách v katastru informován výrazně větší počet osob. Český úřad zeměměřický a katastrální od té doby rozesílá upozornění všem dotčeným osobám ke každému návrhu k provedení změn v zápisu do katastru před jeho vlastním provedením. Toto opatření významně chrání majitele nemovitostí před podvodnými převody, které se v minulosti stávaly,“ řekl majitel realitní kanceláře RE/MAX Synergy Teplice, Milan Vršecký.

Jakto, že ale náklady stouply téměř na dvojnásobek? Pokud budeme chtít hodně nadsadit a rozdělíme navýšení mezi dopis do vlastních rukou, tisku a obálku pořád se vejdeme do 70 Kč. Navíc v době kdy jsme se vydali digitalizací katastru a elektronizací státní správy by měly být náklady mnohem nižší.

Kde je pravda?

Podle mnohých je to jen další způsob, jak z lidí vytáhnout více peněz, bez toho, aniž by se dal očekávat větší komfort pro klienty. Člověka tak chtě nechtě napadne, zda neustálé navyšování platů, rodičovských příspěvků či důchodů nebo neekonomické slevy na dopravu nevybírá svoji daň jinde. A vláda se tak pouze nesnaží najít další příjem do rozpočtu.

Pravdou je, že nemovitosti si nekupujeme každý den, takže se nemusíme obávat, že pro nás bude dopad nějak zásadní a v porovnání s realitní transakcí se tak jedná o částku, kterou můžeme v klidu zanedbat.

(leden 2020)

 


 

V jaké fázi prodeje nemovitosti dochází k její rezervaci?

Kupující si často myslí, že stačí  prodávajícímu nebo jeho makléři sdělit, že nemovitost kupují a tím dochází k její rezervaci. Takto to ale nefunguje.
 
Nemovitost se rezervuje na základě uzavřené rezervační smlouvy, ve které jsou stanoveny podstatné podmínky prodeje a jakým způsobem kupující složí rezervační zálohu.

Dokud není uzavřena rezervační smlouva a složena rezervační záloha, realitní makléři dále inzerují nemovitost a organizují prohlídky.

Je častým jevem, že již na prohlídce nemovitosti, kupující ubezpečují makléře i prodávající, že 100% nemomvitost koupí. Nezřídka se ale stává, že nakonec kupující od záměru koupit ustoupí. Důvody pro takové rozhodnutí bývají různé: 

 • Smluvní strany se nedomluví na způsobu financování koupě nemovitosti.
 • Smluvní strany se nedomluví na zaplacení a výplatě kupní ceny.
 • Kupující v průběhu žádosti o úvěr zjistí, že je v registru dlužníků a banka mu zamítne půjčit.
 • Odhadce ocení nemovitost na nižší částku a kupující nemá vlastní zdroje na doplacení kupní ceny.
 • Smluvní strany se nedohodnou na předání nemovitosti. Např. kupující potřebuji předat nemovitost dřív, než je prodávající schopen se přestěhovat jinam.
 • Prodávající není ochoten akceptovat požadvky kupujících.
 • Kupující si nechá vypracovat zprávu o technickém stavu nemovitosti a následně požaduje snížení kupní ceny.

Situace mohou nastat různé, ale jen sepsáním řádné dohody mezi zúčastněnými stranami, můžeme považovat nemovitost za zarezervovanou.


Exekuce na nemovitosti

Jak se chovat v případě, že na Vaší nemovitosti vázne exekuce?

 1. Doručení rozhodnutí - doručení rozhodnutí o exekuci předchází pravomocné a vykonavatelné rozhodnutí, čoz znamená nemalé potíže. Asi jednou z nejhorších životních zkušeností je uvalení exekuce na vlastní nemovitost, která následně spadne do dražby. Nemovitosti se totiž v dražbe vyvolávají za třetinu hodnoty proti znaleckému odhadu. Rozdíl ceny, za kterou je možné prodat nemovitost na trhu a za kterou může být nakonce vydražena, může být propastný. Roznodně nemá význam dražbu nemovitosti bojkotovat tím, že neumožníte záujemcům prohlídku, nebo různými výhružkami. Jediné, co Vám to může přinést je nízká účast zájemců o dražbu a tím výrazně snižijete možnou cenu, za kterou se nemovitost může vydražit.
 2. Komunikace s věřiteli - nejhorší v případě hrozby exekuce je, dělat tzv. "mrtvého brouka". Nekomunikovat s věřiteli je asi největší chybou. Nikdo asi nezapomene a nebo nenechá jen tak skutečnost, že má někde pohledávku. Před takovým problémem se nelze schovat ani tím, že si nebudete přebírat poštu. Odpovědnost za doručení písemnosti je totiž na straně adresáta. To znamená, že zásilka je po splnění zákonných povinností považována za doručenou, i když jste si ji nepřečetli. V každém případě je dobré s exekutory v zájmu co nejnižsích nákladů na exekuci komunikovat.
 3. Exekutor - pokud jste již ve fázi, že na Vaše dveře klepe exekutor, vězte, že je oprávněn vstoupit do Vašeho domu či bytu i bez Vašeho souhlasu. Měl by se Vám prokázat služebním průkazem a listinami, které ho k provedení exekuce pověřují. V rámci zabavování majetku se provádí soupis zabavených věcí, který si prostudujte a pokud na něm budou uvedeny věci, které Vám nepatří, označte je. U soudu můžete podat vylučovací žalobu na takové věci.
 4. Řešení - nejlepším řešením je, takové životní situace eliminovat. Pokud se ale Vám stane, že přestanete zvládat plnit své závazky a platba dluhů je nad Vaše momentální možnosti, je lepší oslovit např. finanční nebo realitní makléře. Ti Vám mohou pomoci při komunikaci s věřiteli a zařídit např. odklad, nebo snížení splátek. Nebo pokud máte nemovitost je lepší ji prodat za tržní cenu a vyřešit tíživou situaci. S tím Vám umíme pomoci, včetně komunikace s věřiteli.

Daň z nabytí nemovitosti - novela

1.11.2019 vešla v platnost novela zákona o platbě daně z nabytí nemovitosti, která rozšiřuje osvobození od daně. 

Vztahuje se na nemovitosti koupené od 1. listopadu 2019 a později. Na převody, u kterých vzniknou právní účinky vkladu do katastru namovitostí do 31.října 2019 včetně, nelze novelu aplikovat.

Od účinnosti novely zákona bude  od platby daně z nabytí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva.

  


Vrácení kauce nájemcům po skončení nájmu

Kauce skládáná na byt či dům, má být pro pronajímatele jakousi zárukou, že nájemník bude plnit povinnosti, které plynou z nájemního vztahu. Jde tedy o takovou finanční zálohu na plnění a pronajímatel může použít složené prostředky pouze v případě, že nájemce např. neuradil sjednané nájemné, nebo zálohy na služby resp. jejich vyučtování. Kauce se dá použít i na pokrytí případných škod na majetku. V zásadě má ale pronajímatel povinnost po skončení nájmu vrátit kauci zpět nájemníkovi.

Povinnost nájemníka skládat kauci vzniká pouze na základě dohody. Ta většinou vzniká při podpisu nájemní smlouvy.

Horní hranice výše skládané kauce činí trojnásobek měsíčního nájemného (zálohy na služby se nezapočítávají). Toto stanovuje občanský zákoník.

Výše kauce by měla být sjednána v nájemní smlouvě. Také je dobré si v takové smlouvě dojednat, na co by měla být případně kauce použita. Další důležitý bod, by měl obsahovat podmínky a termín vrácení kauce.

Ze zákona je pronajímatel povinnen vrátit nájemci kauci.

Po skončení nájmu je dobré sepsat tzv. předávací protokol a v něm uvést, jaká částka se vrací a jaká část kauce byla případně použita na krytí a čeho.

Pronajímatel má právo kauci započíst např. k úhradě dlužného nájemného, služeb a dalších nedoplatků. Pokud dojde ke škodám na majetku, i zde je pronajímatel oprávněn použít kauci na jejich úhradu. Takové škody by ale měl prokázat např. pomocí fotografií, nebo svědků. Do tohoto plnění by ale nemělo být zahrnuto běžné opotřebění.

(2019)


Prodáváte nemovitost poprvé? Provedeme Vás realitním procesem!

Co Vás čeká při prodeji nemovitosti:
Náš realitní makléř navštíví Vaší nemovitost. 
Zhodnotí technický stav a navrhne prodejní cenu Vaší nemovitosi.
Poté Vám předloží marketingový plán.
Zjistí všechna vlastnická práva a jejich omezení, případně předloží řešení na jejich ukončení.
Jak probíhá prodej:
Makléř s Vámi uzavře Zprostředkovatelskou smlouvu, ve které se sjednají podmínky prodeje nemovitosti (např. prodejní cena, výše provize, povinnosti smluvních stran,....)
Pomůže zajisti energetický štítek nemovitosti.
Nafotí nebo vytvoří video nemovitosti, připadně si pozve profesionálního fotografa. Připraví půdorys.
Makléř zajistí prohlídky nemovitosti se zájemci. Makléř je na prohlídce vždy osobně přítomen.
V případě, že o nemovitost projeví někdo zájem, připraví makléř Dohodu o složení blokovacího depozita. Tato dohoda je třístranná (kupující, prodávající, realitní kancelář). V této dohodě se stanovují podmínky pro složení zálohy na kupní cenu. Běžnou praxí je, že zájemce složí částku ve výši provize realitní kanceláře. Důležitým údajem je také datum, do kdy má být částka složena. V Dohodě se dále uvede, jakým způsobem bude doplacena kupní cena a způsob, jakým bude doplacen zbytek kupní ceny a práva a povinnosti smluvních stran.
Po podpisu Dohody o složení blokovacího depozita a složení zálohy, předá makléř podklady advokátovi, který vytvoří smluvní dokumentaci.
Ve spolupráci se všemi smluvními stranami a advokátem se upraví podmínky v Kupní smlouvě případně Smlouvě o smlouvě budoucí kupní, návrh na vklad na katastr, případně další potřebnou dokumentaci.
Makléř připraví Předávací protokol a pomůže s přepisem energií.


Uplatnění odpočtu u oprav nemovitosti

Nová korekce odpočtu se vztahuje na významnou opravu nemovité věci, pokud je daná nemovitosti v určitém čase po dokončení opravy následně dodána, přičemž lhůta pro tuto opravu odpočtu je stanovena na 10 let a začíná běžet takovým kalendářním rokem, ve kterém byla dokončena oprava samotná. 


Pojem významné opravy je definován jako taková oprava, jejíž hodnota je podle účetních předpisů vyšší než 200 000 Kč bez daně. Pro stanovení částky jednorázové změny odpočtu se používá ukazatel původního nároku na odpočet daně ve výši reálně uplatněného odpočtu daně na celkové částce daně na vstupu u příslušné úpravy.


Důležité je, že tato změna se projevuje až u staveb, respektive stavebních úprav zahájených po 1. 4. 2019. Všechny tyto změny je pak pochopitelně nutné zavést do účetnictví, případně daňové evidence a sledovat tyto významné opravy pro případné úpravy. 


Daň z nabytí nemovitosti

Zatímco do roku 2016 platil daň při prodeji nemovitosti prodávající, nyní je tato daňová povinnost, ve výši 4% z kupní nebo odhadní ceny (z vyšší částky) převedana na kupující. 

Naděje, že se tato povinnost zruší úplně zhasla ve chvíli, kdy tento senátní návrh nepodpořilo dostatečné množství poslanců.

Článek


Rozvod a vypořádání SJM

Rozvod je nelhkým životním obdobím a souvisí s ním mimo jiné i majetkové vyrovnání.

Vlastnická práva k nemovitostem mohou mít různou podobu. My se v tomto článku zaměříme na problematiku SJM = společné jmění manželů. 

Aby nemovitost patřila do společného jmění manželů, je třeba takouvou nemovitost nabýt za trvání manželství. Nic není ale tak přímočaré a tak i zde existují vyjímky. Např. pokud jeden z manželů nabyl nemovtitost sice za trvání manželství ale dědictvím nebo darováním. Neobvyklé také dnes není, že manželé mají zúžený rozsah zákonem stanoveného SJM. 


Jaké jsou tedy možnosti vypořádání SJM při rozvodu?

Jistě nejlepší řešení, je se dohodnout, například na prodeji nemovitosti třetí osobě a peníze za prodej si rozdělit.

Není li dohoda mezi manželi možná, nastane jedna z možností:

 • nemovitost zůstane ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, který se s druhým manželem finančně vyrovná.
 • nemovitost může zůstat ve vlastnictví obou manželů v rámci spoluvlastnictví, například z důvodu, že manželé chtějí nechat nemovitost pro děti, ....
 • manželé mohou uzavřít dohodu o vypořádání SJM
 • pokud uplynutím 3leté lhůty od zániku SJM rozvodem, nedošlo k dohodě o vypořádání SJM a nebyl ani podán návrh k soudu na vypořádání SJM, se nemovitost stává podílovým spoluvlastnictvím obou manželů (jejich podíly budou stejné)

Teplický deník

V Teplickém deníku bylo zachyceno vyjímečné setkání našich makléřů se špičkou v oboru. Celý článek  ZDE


Jedna z věcí, na kterou si dát pozor při koupi nemovitosti je radon.

Při koupi nemovitosti je třeba dbát nejen na věci na první pohled zřejmé, ale i na ty skryté. Více se k problematice s radonem, zejména u starších nemovitostí, vyjádřil i majitel teplické realitní kanceláře RE/MAX Synergy, Milan Vršecký. Více zde.


Jaké jsou výhody koupě nemovitosti s realitním makléřem?

Chystáte se na koupi nemovitosti a zvažujete, jestli využít služeb realitního makléře? Nákup nemovitosti se může zdát na první pohled jako velice snadná záležitost, ale už na ten druhý odhalíte, že přináší i řadu nástrah a komplikací. S čím vším vám pomůže realitní makléř?

Makléř vám šetří čas

Výhoda spolupráce s profesionálním realitním makléřem je zejména v obrovské úspoře času. Na základě společné dohody vám makléř dokáže vybrat několik nemovitostí, které by vás měli zaujmout. Zároveň zajistí prohlídku, domluví se s majiteli na všem potřebném a vy jen ve stanovený čas přijedete na domluvené místo. Díky spolupráci s ostatními kolegy v kanceláři má navíc realitní makléř i přístup k daleko většímu počtu nemovitostí než jste schopni najít na internetu. Často se tak můžete dostat k zajímavé nabídce ještě dříve, než se objeví inzerát.

Vyhledá vhodnou lokalitu

Představte si situaci, kdy vybíráte byt v cizím městě. Bude ona lokalita opravdu splňovat všechny představy o bydlení? Dokážete si sami ověřit, jak je plánován další rozvoj okolí domu? Co když pod okny vámi favorizovaného bytu měl být namísto parku vyrůst supermarket? To vše je schopný realitní makléř zjistit a vybrat takové místo, které splňuje všechny vámi předem stanovená kritéria.

Prověří cenu

Další otázkou je samozřejmě cenový strop. Vaše nové bydlení musí splňovat určité požadavky a zároveň cena musí odpovídat aktuální situaci na trhu. Jenže představy o ceně má jiné prodávající a jiné kupující. Jak zjistíte, zda je cena skutečně reálná a odpovídá kvalitě dané nemovitosti? Nedá se najít podobný byt ve stejné lokalitě za lepší cenu? A co když je byt předražený? Přesně pro takové případy je důležité mít se na koho obrátit. Makléři znají reálnou cenu nemovitostí a jsou schopni v takových případech poradit.

Zajistí kompletní služby

Zajištění prohlídky nemovitosti, pomoc právního oddělení při kontrole veškerých smluvních dokumentů nebo převzetí nemovitosti jsou další důležité aktivity, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Kvalitní realitní makléř je schopen všechny tyto kroky ohlídat a zajistit jejich bezchybné provedení. Dobrý makléř vám také pomůže vybrat financování, zajistí pojištění nemovitosti a dohlédne na převod vlastnických práv v katastru nemovitostí. Nemusíte se tak bát, že místo vysněného bydlení skončíte bez peněz i bez nemovitosti.  


Uchování kupní ceny

Kanceláře RE/MAX uschovávají kupní ceny nemovitostí v advokátní úschově
Jiný způsob úschovy není v RE/MAX Synergy dovolen.

ČLÁNEK ZDE


RX Finance- další dobrá služba našim klinetům


RE/MAX vám zajistí bydlení i financování!
Od letošního roku funguje nová značka RX Finance, pod kterou bude provozován hypotéční servis pro klienty RE/MAX. Naši profesionální makléři Vám tak budou schopni kromě výběru nemovitosti pomoci i s financováním. Vše bude probíhat při jedné schůzce bez složitého obíhání úřadů a shánění podmínek od jednotlivých bankovních domů.

Za poslední dva roky se výrazně změnily podmínky pro získání hypotéčního úvěru. Vznikl nový zákon o spotřebitelském úvěru, Česká národní banka přišla se systémem regulací. Získání hypotéky již není tak jednoduché a klient musí být na novou situaci připraven. „Je to pro nás nová situace, ale oproti minulosti je mnohem složitější získat hypotéku. Zvýšila se potřeba vlastních zdrojů, banky nesmí poskytovat 100% hypotéky ale také se již více hlídá příjem domácnosti,“ říká Milan Vršecký z RE/MAX Synergy.

Zájemcům o vlastní bydlení dále situaci komplikují také rostoucí úrokové sazby u hypotečních úvěrů. Rozhodně se nedá očekávat, že by se podmínky brzy zmírnily. Spíše naopak. Abychom našim klientům situaci usnadnili, přišli jsme se zcela novou značkou RE/MAX Finance. Pod její záštitou bude makléř schopen připravit pro klienta kompletní servis při pořizování nového domova. „Služba RX Finance umožní klientovi projednat hypotéku okamžitě a na jednom místě. Klient získá přehled o nabídkách všech bank i kompletní hypoteční servis. Nebude muset složitě shánět informace, obíhat úřady a banky. Zároveň se tím výrazně zjednoduší a zrychlí nákup nemovitosti,“ říká Milan Vršecký z RE/MAX Synergy.

Pokud potřebujete vyřešit situaci s bydlením, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme nejen s prodejem vaší stávající nemovitosti, ale také s kompletním vyřízením všech okolností spojených s hledáním nového domova.


Chataření a chalupaření

Češi jsou příznivci chataření a chalupaření. Chataření, chalupaření patří k velké vášni. Rádi jezdí na chatu relaxovat - je to krásný odpočinek ať už ho na chatě tráví rybařením, houbařením nebo třeba kutilstvím. 
Velkou změnu do fungování podniků i celé československé společnosti přinesl pětidenní pracovní týden. Ten byl zaveden do praxe oficiálně 29. září 1968.
Tak proč nevyužít volný čas relaxem v přírodě.
Podívejte se na naší nabídku nemovitostí a nebo zadejte poptávku, aby Vám neutekla zajímavá příležitost !  ZDE KLIKNĚTE