Práce pro RE/MAX

731 618 492 
napište nám

remax_ham-1.svg
Práce pro RE/MAX
icon-search-gray.svg

×

pr-i-jmy-z-prona-jmu.png

JAK ZDANIT PŘÍJMY Z PRONÁJMU BYTU

Jak zdanit pronájem?

Pronajímáte nemovitost a nevíte, jak příjem z nájemného zdanit a jestli musíte vést nějakou evidenci? Nezapomeňte, že i příspěvky do fondu oprav jsou daňovým výdajem.

   

Jak se daní příjmy z pronájmu bytu? 

Pokud pronajímáte byt, musíte samozřejmě příjmy z pronájmu zdanit dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Při výpočtu daně z příjmu můžete použít slevy na dani i nezdanitelné položky.

Příjem do čtyřnásobku průměrné mzdy (141 764 Kč za měsíc v roce 2021, 155 644 Kč za měsíc v roce 2022) se daní 15 %, příjem nad touto hranicí už 23 %.

Zákon také rozlišuje, jestli je pronajímaná nemovitost v majetku fyzické osoby, nebo jde o nemovitost zapsanou v obchodním majetku. V případě  fyzické osoby se příjmy z pronájmu řídí § 9 výše uvedeného zákona. U nemovitostí zapsaných v obchodním majetku, vedených v účetnictví nebo daňové evidenci, se uplatní § 7 (příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti).

 

Příjmy z pronájmu, když pronajímáte jako fyzická osoba
Pokud pronajímáte vlastní byt nebo nemovitost jako fyzická osoba, která je majitelem a zároveň pronajímatelem nemovitosti, můžete si stáhnout tiskopis nebo využít on line podání.

Tiskopisy ke stažení
§ 9 vymezuje příjmy z pronájmu jako příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí či jejich částí nebo bytů a jejich částí. Pokud pronajímáte ve svém větším domku jednu bytovou jednotku, je Vaší povinností tyto příjmy přiznat a zaplatit vypočítanou daň. Pokud pronajímáte nemovitost, která je společným majetkem manželů, zdaňuje příjmy z pronájmu pouze jeden z nich.

Od příjmů si můžete odečíst výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů plynoucích z pronájmu nemovitosti. Výdaje můžete uplatnit buď ve skutečné výši, nebo paušálem, tedy procentem z příjmů z pronájmu. Je třeba zvážit, co je pro vás výhodnější. Pokud však uplatníte v řádném daňovém přiznání daňové výdaje procentem z příjmů, nelze v případném dodatečném daňovém přiznání změnit způsob uplatnění výdajů a přejít z paušálních výdajů na skutečné výdaje. Naopak to možné je.

Pokud máte příjmy z pronájmu jako fyzická osoba, tak z těchto příjmů neplatíte sociální ani zdravotní pojištění. Když v takovém případě nemáte zaměstnání na pracovní smlouvu, nejste student, nepobíráte důchod nebo rodičovský příspěvek, tedy ve zkratce nemáte vyřešený svůj vztah se zdravotní pojišťovnou, tak pamatujte, že si musíte platit zdravotní pojištění. To se pro rok 2022 zvyšuje na 2 187 Kč.

Jak na uplatnění skutečných výdajů při pronájmu nemovitosti
V případě uplatnění výdajů ve skutečné výši musíte vést záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časovém sledu.

Dále je pak nutné vést evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytváříte, evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení pronájmu, a mzdové listy, pokud vyplácíte mzdy.

Pokud se rozhodnete vést účetnictví, přestože k tomu nemáte podle účetních předpisů povinnost, pak postupujete podle těchto předpisů.

Při uplatnění skutečných výdajů můžete paušálně uvést náklady na automobil.

Jaké mohou být skutečné daňově uznatelné výdaje?
Mezi takové výdaje patří ty, které byly opravdu vynaloženy při pronajímání nemovitosti, například:

poplatky realitní kanceláři,
odpisy nemovitosti,
úroky hypotéky na pořízení nemovitosti,
náklady na vybavení, jako je například nábytek,
náklady na opravu a údržbu,
pojištění nemovitosti,
daň z nemovitosti
Při uplatňování skutečných nákladů pamatujte na to, že oprávněnost nákladů musíte být schopni finančnímu úřadu prokázat. A to zpětně až 3 roky, 8 let při vykázání daňové ztráty, po toto období může finanční úřad přijít na kontrolu.

Mohu si paušálně dát do nákladů automobil?
Od základu daně lze odečíst i náklady na cesty autem vykonané pro dosažení, zajištění a udržení příjmů z pronájmu bytu. Dříve platilo, že náklady lze uplatnit jen podle počtu ujetých kilometrů. Protože cest souvisejících s pronájmem bytu zpravidla moc nebývá, skutečné náklady většinou nemělo smysl řešit. Cestovní výdaje byly ale posléze rozšířeny o výdajový paušál, který dává pronajímatelům zajímavou možnost daňové optimalizace.

Jsou platby do fondu oprav daňově uznatelné výdaje?
Příspěvky do fondu oprav, které každý měsíc posíláte na účet společenství vlastníků, jsou daňovým výdajem v okamžiku jejich úhrady (pokud nevedete účetnictví).

Týká se to ale jen části příspěvků, které společenství vlastníků použilo na provozní výdaje. Pokud bylo z příspěvků uhrazeno technické zhodnocení, musí na něm pronajímatel vyčíslit svůj podíl a tuto částku si odečte od základu daně. Je proto nutné sledovat, na co společenství vlastníků peníze z fondu oprav vynakládá.

Příjmy z pronájmu se započítávají do úhrnu vašich celkových ročních příjmů. Mezi čisté příjmy se počítá nájemné bez záloh na vodu a energie, ale jen v případě, že energie nájemníkovi vyúčtováváte. Pokud máte zálohy stanoveny paušální částkou a nevyúčtováváte přeplatek nebo nedoplatek, pak je daňovým příjmem jak nájem, tak zálohy na energie. Ve smlouvě by tedy měla být zvlášť vymezena částka za nájemné a částka za energie.

Jak se uplatňují paušální výdaje při pronájmu nemovitosti
Pokud neuplatníte výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, můžete je uplatnit paušálně, ve výši 30 % z příjmů z pronájmu nemovitosti, nejvýše však do částky 300 tisíc korun.

Pamatujte, že i při využití paušálních výdajů musíte vést evidenci o příjmech a pohledávkách vzniklých v souvislosti s pronájmem. A také, že v případě paušálních výdajů už samozřejmě nelze uplatňovat paušální výdaje na dopravu ani platby do fondu oprav.

Příjmy z pronájmu a jaké slevy na dani je možné použít?
Při danění pronájmu můžete samozřejmě uplatnit veškeré slevy na dani, na které máte nárok, například základní daňovou slevu na poplatníka, daňová zvýhodnění na děti, stejně tak i nezdanitelné položky. 

Příjmy z pronájmu, když je nemovitost zapsaná v obchodním majetku
Při pronájmu nemovitosti zapsané v obchodním majetku daníte příjmy jako příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů. Opět se můžete rozhodnout, zda využijete paušální nebo skutečné výdaje. Z příjmů z podnikání musíte odvádět sociální a zdravotní pojištění.


Další články