+420 731 618 492

731 618 492 
napište nám

remax_ham-1.svg
Zavolejte nám
icon-search-gray.svg

×

mezera_1.png

Povinnosti prodávajícího při prodeji nemovitosti

Při prodeji bytu nebo domu vám zákony ukládají povinnosti. Jejich nesplněním riskujete sankci, anebo můžete být donuceni dodatečně poskytnout z prodávané nemovitosti slevu.
 
Kromě zákonných povinností prodávajícího v článku zmiňuji i doporučení nechat si vypracovat technickou zprávu a revizní zprávy. Vypracování těchto zpráv pouze kvůli prodeji nemovitosti vám sice zákony nepřikazují, ale jejich vypracováním můžete předejít spousty problémům.

1. Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Daň z příjmu je první důležitou povinností, která se na vás při prodeji nemovitosti může vztahovat. Upravuje ji Zákon 586/1992 Sb. o dani z příjmu.

Problematice daně z příjmu jsem věnoval samostatný článek Daň z příjmu při prodeji nemovitosti. Dozvíte se v něm, kdy jste povinni daň z příjmu zaplatit, v jaké výši a kdy jste od daně z příjmu osvobozeni.

2. Průkaz energetické náročnosti budov

§ 7a Zákona č. 406/2000 Sb o hospodaření energií ukládá prodávajícím povinnost předat kupujícím průkaz energetické náročnosti budov (PENB). Povinnost se vztahuje na prodávajícího při prodeji bytu nebo domu (tj. budovy jako celku).

Průkazy energetické náročnosti se evidují v databázi ENEX spravované Ministerstvem pro místní rozvoj. Jejich vyhotovení je tedy snadné prověřit.

Podrobné informace, kdy je průkaz zákonem vyžadován nebo, kdy není potřeba, jsou detailně popsány článku Průkaz energetické náročnosti budov (PENB). Kdy ho potřebujete.

Rizika za nesplnění povinnosti

Sankce

Nesplněním povinnosti publikovat a předat průkaz kupujícímu se prodávající vystavuje sankci ve výši 100.000 Kč, pokud prodává nemovitosti jako fyzická osoba nebo 200.000 Kč, v případě, že prodává nemovitosti jako osoba právnická.

Riziko vydírání

Kde není žalobce, není ani soudce. Pokud nikdo nebude informovat úřady, že prodávající nesplnil svou povinnost, může sankci uniknout. Známe však případy, kdy byli prodávající vydíráni kupujícími k dodatečné slevě. „pokud mi neposkytnete slevu 50.000 Kč, budu informovat úřady, že jste mi nedodal PENB a zaplatíte 100.000 Kč na pokutě.“ Někdy na nevyhotovení zprávy upozorní i sousedé.

3. Dokumentace skutečného provedení stavby
§ 125 odst. 1 Zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ukládá prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu dokumentaci skutečného provedení stavby. Tato povinnost se vás týká, pokud prodáváte dům, jako celek. Citace ze zákona:

(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

Rizika za nesplnění povinnosti
Zákon za nesplnění povinnosti nestanovuje žádnou sankci. Nicméně nepředání stavební dokumentace nebo předání dokumentace v neaktuálním stavu, je považováno za vadné plnění. Kupujícímu se tak otevírá prostor pro získání dodatečné slevy z ceny nemovitost za vadné plnění.

Stejně tak se může kupující domáhat slevy za vadné plnění, pokud se zjistí, že stav nemovitosti neodpovídá předané stavební dokumentaci.

Další informace o odpovědnosti se dozvíte v článku Odpovědnost prodávajícího za vady při prodeji nemovitosti.

4. Potvrzení o bezdlužnosti
V případě převodu bytové jednotky má prodávající povinnost, dle § 1186 odst. 3 Občanského zákoníku, zajistit potvrzení o bezdlužnosti, popřípadě o výši dluhů vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění.

Citace § 1186 odst. 3 Občanského zákoníku:

Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy podle odstavce 2, popřípadě že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána.

Rizika nesplnění povinnosti
Prodávající neriskuje žádné sankce. V tomto případě riskuje kupující, který prodávajícího o vyčíslení dluhů vůči SVJ (společenství vlastníků jednotek) nepožádal. Dluhy prodávajícího přecházejí na kupujícího. Bližší informace se dočtete v článku Jaké dluhy prodávajícího mohou ohrozit kupujícího.

5. Oznamovací povinnost Finančnímu úřadu

V případě, že prodáváte družstevní byt v hodnotě vyšší než pět milionů korun, máte povinnost oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu.

Tuto povinnost máte, i když se na vás vztahuje osvobození od daně z příjmu.

Prodáváte družstevní byt? Přečtěte si také článek Daň z příjmu při prodeji družstevního bytu.

Rizika nesplnění povinnosti

Za nepodání Oznámení vám hrozí pokuta ve výši 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splníte po lhůtě, aniž byste k tomu byli vyzváni správcem daně.

Pokuta ve výši 10 % z částky neoznámeného příjmu vám hrozí, pokud podáte Oznámení až na výzvu správce daně.

Pokuta ve výši 15 % hrozí tomu, kdo na výzvu finančního úřadu nijak nereaguje.

Další informace najdete na stránkách Finanční správy.

6. Předkupní právo

Vlastníte-li nemovitost s dalšími spoluvlastníky, může se na vás vztahovat povinnost nemovitost přednostně nabídnout ke koupi jim. Předkupní právo se vás týká, pokud vlastníte stavbu bez pozemku či naopak. Nemovitost máte také povinnost přednostně nabídnout tomu, s kým jste smluvně sjednali předkupní právo.

Předkupní právo je však od 1. 7. 2020 výrazně omezeno, což výrazně usnadňuje prodej nemovitostí.

Zajímá vás předkupní právo? Přečtete si článek Předkupní právo při prodeji nemovitosti.

Rizika nesplnění povinnosti
V případě porušení povinností vyplývající z předkupního práva se mohou poškození domáhat zneplatnění prodeje nemovitosti.

7. Odhlášení od daně z nemovitostí
Při prodeji nemovitosti máte povinnost odhlásit se od daně z nemovitých věcí do do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Letos 31. leden vychází na neděli, proto se povinnost posouvá na 1. února 2021. Podrobnosti se dočtete v článku Odhlášení daně z nemovitých věcí.

Osm dalších úkonů, které vás ochrání před škodami
Tím končí vaše zákonné povinnosti. Je však dalších 8 úkonů, které byste měli při prodeji nemovitosti zajistit. Jejich nesplněním riskujete škody plynoucí ze zákonné odpovědnosti za vady a za způsobenou škodu. Týkají se konstrukce stavby, elektroinstalace, elektrických spotřebičů, plynových zařízení, spalinových cest a hromosvodu.