Vypořádání SJM při rozvodu

Rozvod a vypořádání SJM

Rozvod je nelhkým životním obdobím a souvisí s ním mimo jiné i majetkové vyrovnání.

Vlastnická práva k nemovitostem mohou mít různou podobu. My se v tomto článku zaměříme na problematiku SJM = společné jmění manželů. 

Aby nemovitost patřila do společného jmění manželů, je třeba takouvou nemovitost nabýt za trvání manželství. Nic není ale tak přímočaré a tak i zde existují vyjímky. Např. pokud jeden z manželů nabyl nemovtitost sice za trvání manželství ale dědictvím nebo darováním. Neobvyklé také dnes není, že manželé mají zúžený rozsah zákonem stanoveného SJM. 


Jaké jsou tedy možnosti vypořádání SJM při rozvodu?

Jistě nejlepší řešení, je se dohodnout, například na prodeji nemovitosti třetí osobě a peníze za prodej si rozdělit.

Není li dohoda mezi manželi možná, nastane jedna z možností:

nemovitost zůstane ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, který se s druhým manželem finančně vyrovná.
nemovitost může zůstat ve vlastnictví obou manželů v rámci spoluvlastnictví, například z důvodu, že manželé chtějí nechat nemovitost pro děti, ....
manželé mohou uzavřít dohodu o vypořádání SJM
pokud uplynutím 3leté lhůty od zániku SJM rozvodem, nedošlo k dohodě o vypořádání SJM a nebyl ani podán návrh k soudu na vypořádání SJM, se nemovitost stává podílovým spoluvlastnictvím obou manželů (jejich podíly budou stejné)