Zrušení předkupního práva

Zrušení předkupního práva

V záplavě informací, týkající se nové dočasné situace ohledně koronaviru, by neměla zapadnout informace, týkající se předkupního práva.

Prezident ČR v pátek 3. 4. 2020 podepsal zákon ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a který se týká předkupního práva.

Změna nabude účinnosti od 1. 7. 2020. Bude-li tedy uzavřena kupní smlouva do 30.6.2020, uplatní se předkupní právo tak, jak je dnes upraveno. U kupních smluv uzavřených dne 1.7.2020 a dále se již uplatní nová právní úprava.

Nová právní úprava v podstatě navrací původní stav, který existoval do 31.12.2017. Předkupní právo ze zákona bude vznikat pouze tehdy, pokud spoluvlastnictví vzniklo nezávisle na vůli spoluvlastníků, a tudíž spoluvlastníci neměli možnost z vlastní vůle ovlivnit svá práva a povinnosti (např. dědění). Toto předkupní právo je navíc  časově omezeno na dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví. Na druhou stranu toto zákonné předkupní právo nebude omezeno jen na nemovitosti, ale bude se týkat všech věcí, tedy i movitých (např. automobilu).


Předkupní právo od 1. 7. 2020

Konkrétní nové znění předmětných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:
§ 1124
(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že
spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze
spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne
vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému
spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si
spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.
(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl
bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných
případech zákonného předkupního práva.
§ 1125
(1) Vzniklo-li spoluvlastnictví k zemědělskému závodu pořízením pro případ smrti nebo jinou právní
skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li
některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu předkupní právo; předkupní
právo se vztahuje i na dědický podíl. Neujednají-li si spoluvlastníci nebo spoludědicové, jak předkupní
právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.
(2) Převádí-li spoluvlastník svůj podíl osobě, která by byla jeho dědicem podle ustanovení o zákonné
posloupnosti dědiců, nebo jinému spoluvlastníku, odstavec 1 se nepoužije. To platí i v případě, že se
spoluvlastník předkupního práva v písemné formě vzdal.“